Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:


45. седница на Собранието на акционерите на Охридска банка АД Скопје 


Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик   


 Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието:

 I. Процедурален дел

 1. Отворање на Собранието
 2. Избор на работни тела:
  • избор на претседавач,
  • записничар (нотар) и комисија за броење гласови.


II. Работен дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.

2. Усвојување на Записникот од 44. седница на Собранието на акционери на Банката

3. Воведно излагање на претседателот на Управниот одбор на Банката.

4. Годишен извештај за работењето на Охридска Банка АД Скопје за 2019 со писмено мислење изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката со

 1. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2019 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со:
 2. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје, со мислење на ревизорската куќа „Ернст и Јанг“ доо Скопје и писмено мислење по него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
 3. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска Банка АД Скопје за 2019 година, со
 4. Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на Охридска Банка  АД Скопје за 2019 (Надзорен одбор и Одбор за ревизија)
 5. Предлог-одлука за наградување на членови на Надзорен одбор и Одбор за ревизија за 2020 година
 6. Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје со 


Постапка за гласање преку полномошник:

Поставување на прашања од страна на акционер 

Пријава за учество на акционер правно лице

Пријава за учество на акционер физичко лице


Врз основа на допис бр.08-99/1 од 18.01.2019 година,  доставен од страна на Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија до Охридска Банка АД Скопје, ве известуваме за измените и дополнувањата на Законот за преземање на акционерски друштва во однос на обврските за постапување на овластените лица-полномошници:

  Известување


Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа